1>

Algemene verkoopvoorwaarden

CONDITIONS GENERALES DE VENTE MEPLAX

General sales conditions Belgium (NL / FR)

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN MEPLAX (Belgie / Frankrijk) ***TO BE TRANSLATED***

1. Orderbevestiging
De overeenkomst is pas bindend voor de verkoper nadat deze de bestelling schriftelijk bevestigd heeft. Bestellingen, aanvaard door tussenpersonen, dienen door de verkoper schriftelijk bekrachtigd te worden om geldig te zijn.
Door aanvaarding van de bevestiging verklaart de koper zich akkoord met onderstaande clausules. Onze algemene voorwaarden primeren steeds op eventuele algemene voorwaarden van de koper.

2. Levering
a. De levering van de goederen gebeurt op de maatschappelijke zetel van de verkoper tenzij deze laatste een andere plaats van levering aanduidt. De koper kan zich steeds laten vertegenwoordigen. De levering wordt geacht te zijn gebeurd, hetzij op datum van afgifte van de goederen, hetzij na kennisgeving aan de koper dat de goederen te zijner beschikking staan.
b. Op het tijdstip van de levering gaat het risico i.v.m. de goederen over op de koper. Met het oog op het vrijwaren van zijn belangen dient de koper de goede staat van het vrachtgoed na te gaan vooraleer het in ontvangst te nemen en gebeurlijk het nodige voorbehoud te maken tegenover de transporteur, die alleen verantwoordelijk is.
c. Behoudens uitdrukkelijke , afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn de aangeduide leveringstermijnen niet bindend voor de verkoper. Ze worden enkel verstrekt ter informatie. De verkoper zal trachten de termijnen na te leven.

Laattijdige levering geeft de koper nooit recht op schade vergoeding. Evenmin heeft de koper bij laattijdige levering het recht om de goederen te weigeren of de overeenkomst te beëindigen.

3. Prijzen
De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijzen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan te passen ingeval van en in verhouding tot wijzigingen van de vracht- en verzekeringstarieven, algemene onkosten, lonen en wedden, sociale lasten, wisselkoersen etc.

4. Betaling
a. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel van de verkoper. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling een rente opbrengen van 12% per jaar. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag ingevolge nalatigheid of slechte wil zal het openstaand factuurbedrag – na ingebrekestelling – van rechtswege verhoogd worden met 12 % met een minimum van 125 Euro en een maximum van 2.000 Euro ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
b. Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt het verval mee van betalingsuitstel dat eventueel voor andere leveringen werd toegestaan en maakt alle niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Elke betaling wordt door ons steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

5. Eigendomsoverdracht
a. Alle door verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang alle vorderingen die de verkoper op de koper heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald. Zolang de goederen niet volledig betaald werden is het de koper verboden deze te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze als zekerheid aan te wenden.
b. Wanneer de verkochte goederen verwerkt worden in nieuwe produkten, wordt deze verwerking geacht gedaan te zijn voor rekening van de verkoper die de eigendom verwerft van de nieuwe produkten, zonder hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn t.a.v. derden. De koper zal de verkoper in voorkomend geval volledig vrijwaren.
De koper draagt alle schuldvorderingen die hij op derden mocht hebben ingevolge de verkoop van goederen, eigendom van de verkoper, onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan de verkoper en dit ten belope van de verkoopprijs.

6. Conformiteit
De conformiteit wordt slechts gewaarborgd met inachtneming van de gebruikelijke toleranties.

7. Klachten
a. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn enkel ontvankelijk wanneer zij per aangetekend schrijven gericht worden aan de verkoper binnen 8 dagen na levering van de goederen of indien de goederen binnen die periode een bewerking hebben ondergaan, voor het tijdstip van bewerking.
b. Klachten wegens verborgen gebreken dienen- op straffe van onontvankelijkheid – per aangetekend schrijven aan de verkoper gemeld te worden binnen 8 dagen na hun ontdekking en ten laatste 6 maanden na leveringsdatum.
c. Ingeval de klachten als regelmatig beschouwd worden is de verkoper enkel gehouden tot – naargelang zijn keuze-:
* Een vermindering van de prijs in verhouding tot de hoeveelheid gebrekkige goederen.
* Vervanging van de rechtmatig geweigerde goederen.
De verkoper is in geen van beide gevallen gehouden tot eender welke bijkomende schadeloosstelling.
Geen retourzending mag gebeuren zonder de schriftelijke toestemming van de verkoper en deze toestemming sluit geenszins erkenning in. De terugzending gebeurt in ieder geval voor rekening van de koper.
d. Een klacht kan de koper niet ontlasten van de verlichting het bedrag der facturen te betalen op de bij het contract vastgestelde data en volgens de bedongen voorwaarden. Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt in geen geval de koper de uitvoering van het contract te weigeren voor de goederen welke niet het voorwerp zijn van de klacht.
e. Indien klachten bij tussenpersonen of vertegenwoordigers worden gedaan, dienen ze – om geldig te zijn - per aangetekend schrijven bevestigd te worden aan de verkoper.

9. Waarborg
a. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst kan de verkoper een waarborg vragen. Is deze waarborg ontoereikend dan heeft de verkoper het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling zijn verbintenissen op te schorten of het contract te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de koper.
b. Wanneer de verkoper opteert voor de ontbinding van de overeenkomst is de koper een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair bepaald wordt op 30 % van de verkoopwaarde van het niet uitgevoerde contract.

10. Wanprestatie
Wanneer de koper, hetzij in onderhavig contract hetzij in enig ander contract zijn verbintenissen t.a.v. de verkoper niet nakomt, kan deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling in het om even welk contract, ofwel zijn verbintenissen opschorten als ontbonden aanzien zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de koper. Het volstaat dat de koper hiertoe zijn uitdrukkelijke wil laat kennen ( o.m. per brief). Ingeval van ontbinding van de contracten is een schadevergoeding verschuldigd door de koper die forfaitair bepaald wordt op 30 % van de verkoopwaarde van het niet uitgevoerde contract.

11. Overmacht
Overmacht schorst de uitvoering van het  contract en geeft de koper geen recht op schadevergoeding. Daarenboven behoudt de verkoper zich het recht voor om geboekte bestellingen te annuleren, BTW ten laste van de koper, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de koper.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht
Ingeval van betwisting zijn enkel Rechtsbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd tenzij de verkoper verkiest om de zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank van de woonplaats van de koper. Partijen komen overeen dat deze overeenkomst onderworpen is aan het Belgische recht.

13. Schuldvernieuwing
Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare waardepapieren, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van bovenstaande verkoopvoorwaarden.

14. Afwijkingen
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk bedongen zijn. Nietigheid van één van bovenstaande bedingen brengt niet de nietigheid van de overige bepalingen met zicht mee.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE MEPLAX

1. Confirmation d’ordre
La convention n’engage le vendeur qu’après sa confirmation écrite de la commande. Pour être valables, les commandes acceptées par des intermédiares doivent être validées par écrit par le vendeur.

Par l’acceptation de la confirmation, l’achetuer marquee son accord avec les clauses figurant ci-dessous. Nos conditions générales priment toujours les éventuelles condtions générales de l’acheteur.

2. Livraison
a. La livraison des merchandieses se fait au siege social du vendeur, à moins que ce dernier ne dèsigne un autre lieu de livraison. L’acheteur peut en tout temps se faire représenter. La livraison est repute accomplice soit à la date de la remise des merchandises soit après information de l’acheteur de ce que les merchandises sont à sa disposition.
b. Au moment de la livraison le risqué relative aux merchandises est transféré à l’acheteur. En vue de preserver ses intérêts, l’acheteur doit verifier le bon état de la merchandise transportée avant de la réceptionner, et, le cas échéant, formuler ler réserves nécessaires vis-à-vis du transporteur, qui est seul responsible.
c. Sauf convention particulière écrite explicite les délais de livraison indiqués ne sont pas liants pour le vendeur. Ils ne sont indiqués qu’à titre d’information. Le vendeur essaiera de respecter les délais. Une livraison tardive ne donne jamais lieu, dans le chef de l’acheteur, à un droit d’indemnisation. L’acheteur n’a pas davantage le droit, en cas de livraison tardive, de refuser les merchandises ou de résilier la convention.

3. Prix
Le vendeur se réserve le droit d’adapter les prix convenus lors de l’exécution de la convetion en cas de modification des tarifs de fret et d’assurance, des frais généraux, des salaires et des appointements, des charges sociales, descours de change, etc., et proportionnellement à la modification intervenue.

4. Paiement
a. Sauf convention écrit dérogatoire les factures sont payables comptant au siege social du vendeur. Tout montant resté impayé à l’échéance sera productif, de plein droit et sans mise en demeure préalable écrit, d’un intérêt don’t le taux est de 12% l’an. En cas de non-paiement à l’é pour cause de negligence foi, le solde restant dû de la facture sera – de plein droit – augmenté de 12% , avec un minimum de 125 Euro et un maximum de 2.000 Euro, à titre d’indemnisation conventionnelle et forfaitaire, même en cas d’octroi de délais de grâce.
b. Le non-paiement d’une facture à l’échéance du sursis de paiement éventuellement accordé pour d’autres livraisons, et rend toutes les factures non échues immédiatement exigibles.Chaque paiement sera claculé sur la plus vieille facture qui n’est pas payee.

5. Transfert de propriété
a. Toutes les marchandises, aussi celles des factures précédentes demeurent la propriété du vendeur autant que l’acheteur n’aura pas payé le prix de toutes les marchandises jamais livrées par le vendeur. Autant que les marchandises n’auront pas été payées intégralement, il est interdit à l’acheteur de les vend metre en gage ou utiliser de toute autre manière quelconque comme sûreté.
b. Lorsque les marchandises vendues sont transformées en produits nouveaux, cette transformation repute être faite pour le compte du vendeur, qui acquiert la propriété des produits nouveaux, sans pour autant étre responsible de toute manière quelconque vis-à-vis de tiers. Le cas échéant, l’acheteur garantira le vendeur intégralement. L’acheteur cede toutes les créances qu’il aurait vis-à-vis de tiers suite à le vente de biens appurtenant au vendeur inconditionnellement et irrévocablement au vendeur, à concurrence du prix de vente.

6. Conformité
La conformité n’est garantie que moyennant le respect des tolérances d’usage,

7. Réclamations
a. Les réclamations pur vices apparents ne sont recevables que si elles sont adresées par écrit recommandé au vendeur dans la huitaine de la livraison des marchandiese ou, si les marchandises out subi une transformation dans ce délai, avant la date de la transformation.
b. Les réclamations pour vices cachés doivent – sous peine d’irrecevabilitè – être signalées au vendeur par letter recommandée dans la huitaine de leur découverte, et au plus tard six mois après la date de livraison.
c. Si les réclamations sont considérées comme légitimes, le vendeur est seulement tenu, à son choix :
* à une diminution du prix proportionnellement à la quantité de marchandises défectueuses.
* au remplacement des marchandises légitimement refuses.
Le vendeur n’est tenu en aucun de ces cas de payer une indemnisation additionnelle quelconque. Aucun renvoi de marchandises n’est autorisé sans l’autorisation écrite du vendeur ; cette autorisation n’implique nullement une reconnaissance. Le renvoi se fait en tout état de cause pour le compte de l’acheteur.
d. Les réclamations ne peuvent libérer l’acheteur de l’obligation de payer le montant des factures aux dates fixées dans le contrat et selon les conditions stipulées. Les réclamations, même fondées, n’autorisent point l’acheteur à refuser l’exécution du contrat pour les marchandises qui ne font pas l’objet de la reclamation.
e. Les reclamations signalées à des intermediaries ou des représestents doivent, pour être valables, être confirmées au vendeur par écrit recommandé.

9. Garantie
a. Avant ou pendant l’exécution de la convention, le vendeur peut demander une garantie. Si cette garantie est insuffisante, le vendeur a le droit de suspendre de plein droit et sans mise en demeure ses obligations ou de résilier le contrat, sans droit d’indemnisation dans le chef de l’acheteur.
b. Lorsque le vendeur opte pour la résiliation de la convention l’acheteur est redevable d’une indemnisation qui est fixée forfaitairement à 30 % de la valeur vénale du contrat non exécuté.

10. Inexécution
Lorsque l’acheteur, soit dans le présent contrat, soit dans tout autre contrat quelconque, ne respecte pas ses engagements envers le vendeur, ce dernier peut, de plein droit et sans mise en demeure, dans n’importe quel contrat, soit suspendre ses engagements soit considérer les contrats comme résiliés, sans droit d’indemnisation dans le chef de l’acheteur. Ill suffit que le vendeur manifesta à cet effet sa volonté explicite ( e.a. par letter ). En cas de rélisiation des contrats il est dû par l’acheteur unu indemnisation qui est fixée forfaitairement à 30% de la valeur vénale du contrat non execute.

11. Force majeure
La force majeure suyspend l’exécution du contrat et ne fait pas naître dans le chef de l’acheteur un droit d’indemnisation. De plus, le vendeur se reserve le droit d’annuler des commandes enregistrées – TVA à charge de l’acheteur – sans droit d’indemnisation dans le chef de l’acheteur.

12. Compétence et droit applicable
En cas de litige les tribunaux de l’arrondissement de Anvers seront seuls compétents, à moins que le vendeur ne préfère porter l’affaire devant le tribunal du domicile de l’acheteur. Les parties conviennent que la présente convention est soumise au droit belge.

13. Novation
L’émission et/ou l’acceptation de traits ou d’autres effets négociables ne comporte pas novation, et ne constitue pas une derogation aux conditions de vente figurant ci-dessus.

14. Dérogations
Les dérpgations aux présentes conditions générales ne sont valables que si elles sont stipulées explicitement par écrit. La nullité d’une des clauses figurant ci-dessus n’entraîne pas la nullité des autres dispositions.

lang=Knowing more?